Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Politiek (pagina 1 van 8)

Commissie adviseert nieuw overleg Defensie over verhuizing marinierskazerne

De geschillencommissie die zich over het conflict tussen de leiding en het Korps Mariniers heeft gebogen, adviseert het ministerie van Defensie om opnieuw met het personeel om de tafel te gaan over de voorgenomen verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen.

Een onafhankelijke derde partij moet het nieuwe overleg begeleiden, luidt het advies van de commissie. Het besluit om te verhuizen werd in 2012 genomen, maar is sindsdien fel bekritiseerd door het personeel. Zelfs de commandant van het Korps keerde zich onlangs in een column tegen de verhuizing en legde een verband tussen de voorgenomen verhuizing en de leegloop bij het Korps Mariniers.

De geschillencommissie vindt dat de partijen opnieuw om tafel moeten om de meningsverschillen op een rij te zetten. Ze stelt voor deze gesprekken onder begeleiding van een derde partij te voeren en suggereert daarbij iemand van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht te betrekken.

Lees verder op Nu.nl

Nederlandse maritieme sector doet aanbod aan Defensie voor samenwerking in ontwikkeling duurzame technologie voor vlootvervanging

Het ministerie van Defensie heeft ambitieuze vervangingsplannen voor de vloot van de Koninklijke Marine. In de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Barbara Visser aangegeven dat zij hoge prioriteit geeft aan duurzame oplossingen voor de vervanging van de vloot en daarin de daad bij het woord wil voegen. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu. De voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) hebben daarom een brief gestuurd aan de staatssecretaris met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging.

Duurzame technologie
De Nederlandse Maritieme sector kan haar kennis en ervaring op een aantal gebieden inzetten. De uitstoot van  CO2 kan onder andere gereduceerd worden door optimalisatie van de scheepsromp en voortstuwingsinstallatie en door optimalisatie van de energiehuishouding aan boord van de schepen. De overige schadelijke luchtemissies naar de lucht zijn te verminderen door selectief alternatieve brandstoffen toe te passen, zoals Methanol, LNG en CNG. Aanvullend daarop is technologie beschikbaar voor nabehandeling van uitlaatgassen. De ultieme oplossing voor het elimineren van emissie naar de lucht betreft de toepassing van brandstofcellen, gevoed met waterstof. Deze technologie is nog in ontwikkeling. Ook voor het beperken van schadelijke emissies naar het zeewater zijn diverse behandelingsmethoden beschikbaar.

Toekomstbestendige oplossingen
De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame technologie maken het aantrekkelijk om de nieuw te bouwen schepen zo te ontwerpen dat tijdens de levensduur de toekomstige duurzame oplossingen zonder ingrijpende aanpassingen bestaande oplossingen kunnen vervangen. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de scheepsontwerpen. De maritieme sector denkt graag mee met het identificeren van kansrijke technieken en de benodigde voorzieningen daarvoor op de schepen met het oog op duurzaam gebruik en onderhoud van de schepen.

Lees verder op de website van Netherlands maritime technology ( NMT)

België en Nederland bekrachtigen aanschaf marineschepen

Nederland en België schaffen samen multipurpose fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen aan. Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Belgische collega Steven Vandeput zetten vandaag de volgende stap met het tekenen van 2 Memoranda of Understanding. Dit gebeurde in de marge van de 2-daagse NAVO-bijeenkomst die sinds gisteren plaatsvindt in Brussel.

Het kabinet liet recent weten de M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen te vervangen. België neemt de leiding bij de aanschaf van de 12 mijnenbestrijdingsvaartuigen, waarvan 6 voor Nederland, en de bijbehorende onbemande systemen. Nederland neemt het voortouw bij de aanschaf van de M-fregatten. Als leidende partij sluit het een contract voor 4 fregatten, waarvan 2 voor België.

Goede buur

Bijleveld: “Op de buren moet je kunnen rekenen als je de buurt veilig wilt houden.En Nederland prijst zich zeer gelukkig  met zulke zuiderburen. Onze samenwerking bevalt goed. Heel goed. We kijken terug op decennia van samenwerking tussen onze krijgsmachten. Op gebied van missies, onderhoud, grensoverschrijdende logistiek en luchtbewaking, en opleiding en training van ons personeel.”

2025 in de vaart

Defensie vraagt zonder concurrentiestelling offertes aan bij Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales Nederland. Dit gebeurt bij de fregatten met het oog op de nationale veiligheid. Belgie besteedt de mijnenbestrijders wel Europees aan. De 1e Nederlandse fregatten en mijnenbestrijders worden naar verwachting in 2025 in de vaart genomen.

De huidige M-fregatten zijn vrijwel hetzelfde qua configuratie en bedrijfsvoering en dat geldt ook voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Dit maakt het voor beide landen mogelijk om het onderhoud onderling te verdelen. Dit levert een aanzienlijke besparing op.

Lees verder op Defensie.nl

Minister, kom de mariniers tegemoet

OPINIE Decennialang heeft de politiek bezuinigd op defensie, maar nu is voor het defensiepersoneel terecht de maat vol, schrijft Gert-Jan Ludden van SVDC, een adviesbureau in crisisbeheersing. De defensieorganisatie is sinds 1989 meedogenloos gereorganiseerd. De inkt van het ene plan was nog niet droog of het andere reorganisatieplan diende zich alweer aan. Een herstructurering die niet vanuit efficiencyoverwegingen, maar vanuit ordinaire bezuinigingsmaatregelen is doorgevoerd.

Decennialang is defensie een speelbal geweest van politiek gekleurde beslissingen. Kazernes zijn gesloten, eenheden zijn opgeheven, materieel is afgestoten en de mogelijkheid tot oefenen werd ingeperkt. De krijgsmacht is tot op het bot uitgekleed in een tijdsframe waarin het er niet veiliger op werd in de wereld. Ook de nationale veiligheid is daarmee geweld aangedaan.

Deze inkrimping van de krijgsmacht heeft zijn tol geëist van het personeel. Banen gingen verloren, er was minder carrièreperspectief en de uitstroom van personeel nam toe. Tel daarbij op de druk van uitzendingen naar missiegebieden. Dat alles maakt het er niet rooskleuriger op voor het personeel.

Lees verder op Trouw.nl

Pleidooi voor meerjarig defensiefonds

DEN HAAG – Het defensiebudget moet worden vastgelegd in een meerjarig fonds, opdat de uitgaven niet afhankelijk zijn van politieke wispelturigheid. Dat wil de ChristenUnie, die maandag voorstelt om de defensie-uitgaven over meerdere kabinetsperioden vast te leggen.
De komende jaren gaat de defensiebegroting omhoog. Tegen 2021 komt er jaarlijks 1,5 miljard euro extra bij. Het extra geld is slechts voldoende om de krijgsmacht enigszins op krachten te laten komen, maar niet om de slagkracht te laten toenemen. Kabinet en coalitie erkennen dat er geld bij moet en willen daar volgend jaar al iets voor regelen.

De komende jaren gaat de defensiebegroting omhoog. Tegen 2021 komt er jaarlijks 1,5 miljard euro extra bij. Het extra geld is slechts voldoende om de krijgsmacht enigszins op krachten te laten komen, maar niet om de slagkracht te laten toenemen. Kabinet en coalitie erkennen dat er geld bij moet en willen daar volgend jaar al iets voor regelen.

CU-Kamerlid Voordewind: „We moeten proberen te vermijden dat het defensiebudget te veel een speelbal wordt van politieke prioriteiten voor de korte termijn. Als we het als kabinet en Kamer eens kunnen worden over een langetermijnvisie, moet die voor een periode van minstens een jaar of tien, vijftien vastgelegd kunnen worden.” Voordewind wil hiermee voorkomen dat Defensie opnieuw zo zwaar te lijden krijgt onder bezuinigingen als in de afgelopen twintig jaar is gebeurd.

Lees verder Telegraaf.nl

Groen licht voor onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensie

De onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiepersoneel  kunnen beginnen. De ministerraad heeft daarvoor vandaag groen licht gegeven. De centrales van overheidspersoneel zijn hierover ingelicht in het Sectoroverleg Defensie.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt 1 oktober af. Het streven is dat tijdig op te laten volgen door een nieuwe overeenkomst.

Met de start van de onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden wordt ook gesproken over een nieuw pensioenstelsel voor militairen, zoals overeengekomen in het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord.

Lees verder Defensie.nl

Ministerraad keurt vervanging fregatten van de marine goed

De ministerraad keurde de vervanging goed van twee fregatten van de Belgische marine. De twee nieuwe fregatten zullen zowel in nationaal als internationaal (NAVO en EU) verband ingezet worden. De ingebruikname van het eerste Belgische schip is voorzien vanaf 2027 en het Belgische aandeel in dit project bedraagt ruim één miljard euro. De nieuwe fregatten moeten in staat zijn om zichzelf en de te beveiligen eenheden te beschermen tegen allerlei types dreiging op zee, en meer in het bijzonder vijandelijke onderzeeboten kunnen opsporen en neutraliseren. Binnen NAVO-verband wordt immers steeds vaker gewezen op de onderwaterdreigingen. Voor de vervanging van de fregatten en de (eerder goedgekeurde) aankoop van nieuwe mijnenvegers werkt ons land samen met de Nederlandse marine, die dezelfde schepen vervangt. Nederland neemt de leiding in het dossier van de fregatten, terwijl België de lead neemt in het dossier van de mijnenvegers.

Lees verder Metrotime.be

Zij zijn een maatje te klein voor hulp van defensie

Reservisten, tijdelijke krachten die bijspringen in het leger, kunnen ook getraumatiseerd raken. Op solidariteit van de ‘beroeps’ hoeven ze niet te rekenen. Het verhaal van drie reservisten van de luchtmacht.

„Kutreservist. Wannabe. Eng mannetje. Mafkees.”

Zomaar een selectie uit de verwensingen die Jeroen, Sietse en Noud in 2011 in Afghanistan naar hun hoofd geslingerd kregen. Niet van vijandige Afghanen, maar van directe collega’s – Nederlandse beroepsmilitairen.

Ze vertrokken als trotse leden van de Groep Luchtmacht Reserve naar de internationale legerbasis in Kandahar. Gewone jongens waren ze, die hun reguliere baan combineerden met tijdelijk werk voor Defensie. De een was werkplanner, de ander monteur, de derde activiteitenbegeleider. Ze wisten dat ze er vooral waren om bij te springen. En daar zouden ze hun ziel en zaligheid in leggen. Minstens zo goed als de beroepsmilitairen wilden ze zijn. Want hoe vaak kregen ze nou zo’n kans?

Lees verder op NRC.nl

Tweede Kamer moet verhoogd budget voor defensie veiligstellen

De Tweede Kamer behandelt op 28 mei de nieuwe defensienota. Net als veel Europese NAVO-landen lijkt Nederland werk te maken van het verhogen van de defensie-uitgaven. Rutte III gaat voor deze kabinetsperiode uit van anderhalf miljard euro structureel. Dit kan het begin zijn van een wezenlijke omslag, maar zeker is dat niet.

Er is nog geen serieus begin gemaakt met een poging om de defensie-uitgaven voor een langere termijn af te schermen van politieke wisselvalligheden. Voor een serieus ‘cordon budgettair’ zijn afspraken nodig met een politieke dekking die de zittende coalitie ruim overstijgt, zeker in het huidige instabiele electorale beeld.

Lees verder op elsevierweekblad.nl

Persbericht: 5 redenen voor defensie en bedrijfsleven om nauw samen te werken

1. Militair strategisch

De Nederlandse defensie – industrie levert het beste materieel voor de beste prijs. Zo zijn de Nederlandse dieselelektrische onderzeeboten superieur aan die van andere landen, omdat ze overal ter wereld inzetbaar zijn; ze kunnen in zout en zoet water, warm en koud water opereren. Ook loopt Nederland voorop in de markt voor vliegtuigbekabeling en – landingsgestellen en we zijn vooraanstaand op het gebied van cyberveiligheid. Dat geeft de Nederlandse krijgsmacht een onbetaalbare voorsprong op andere landen en een echt betekenisvolle bijdrage aan internationale samenwerking.

2. School of the Nation en versterking arbeidsmarkt

Het bedrijfsleven staat klaar om te helpen de adaptieve krijgsmacht te versterken en toekomstbestendig te maken door het delen van kennis en de inzet van arbeidscapaciteit. Dat vraag t om samenspel van Defensie, OCW en SZ W . Defensie kan een unieke basis bieden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te maken voor hun verdere loopbaan in het bedrijfsleven. Zo kan de kennis en kunde binnen de overheid én het bedrijfsleven optimaal floreren en wordt de som groter dan alleen de optel som van de delen.

3. Industrieel belang

De versterking van de samenwerking binnen de Gouden Driehoek van kennisinstellingen, de industrie en defensie maakt ons slagvaardiger, productiever, efficiënter en effectiever dan de rest van de wereld. De Nederla ndse defensie – industrie biedt hierdoor direct en indirect werk aan zo’n 15.000 tot 20.000 mensen en weet zo een omzet van ongeveer 5 miljard per jaar te realiseren.

4. R&D en innovatie

Ontwikkeling en onderhoud van high tech materieel vereist hoogwaardig personeel en bevordert innovatie waar de hele Nederlandse maatschappij profijt van heeft. Met een totaal van zo’n 200 mln aan R&D investeringen doet de defensie – industrie mee met de absolute top van de grote innovatieve sectoren in Nederland en lopen we v oorop met fysieke en digitale technologie voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van complexe systemen. Doordat de Nederlandse defensie – industrie deze kennis heeft, kan de krijgsmacht ook worden ontzorgd bij de instandhouding van wapensystemen.

5. Export versterkt Nederlandse positie

Dankzij de launching customer – rol van defensie bij investeringen wordt keer op keer het beste materieel voor de beste prijs geleverd. Daarmee hebben we bewezen, alles in handen om de mondiale exportmarkten te veroveren. Bijkomend voordeel van deze opschaling van productie is dat de marginale operationele kosten van het materie el in Nederland navenant zullen dalen. Door onze producten te exporteren , en zo grotere series te krijgen, kunnen we zelf goedkoper opereren en ziet defensie ontwikkelingskosten terugkomen.

Download het volledige persbericht Hier

Oudere berichten

© 2018 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑