Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Rutte geeft weinig hoop op snel herstel defensie

DEN HAAG – Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO. Premier Rutte gaf tijdens de algemene beschouwingen weinig hoop dat ons land voor 2024 z’n afspraken nakomt om minstens twee procent van het bruto binnenlands product uit de geven aan de krijgsmacht.

De twee procent is een norm die binnen het militaire bondgenootschap is afgesproken. Tijdens de NAVO-top van 2014 in Wales heeft premier Rutte nog eens persoonlijk de belofte gedaan om binnen tien jaar die norm te halen. Ondanks het extra geld – komend jaar 1,2 miljard – haalt Nederland dat percentage met 1,23 procent bij lange na niet. Het zou zo’n 5 miljard euro extra vergen, zo hield Rutte de Kamer voor. Nederland is daarmee samen met België, Luxemburg en Slovenië hekkensluiter van het bondgenootschap.

„We zetten ons er allemaal voor in”, zei Rutte, maar zo’n investering vergt ’additionele besluiten’. Die moeten nu eenmaal worden genomen ’in een weging’ met andere zaken die geld kosten, hield hij de boot af. „Het is uiteindelijk aan de coalitie.”

CDA-leider Buma wil dat Rutte duidelijk is: „Óf we zeggen tegen de NAVO: sorry jongens, maar het lukt niet om onze belofte na te komen. Of we zorgen ervoor dat er flink meer geld naar defensie gaat.” Buma legt de verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van de ’belofte van Wales’ bij het vorige kabinet. „Toen is die belofte gedaan, zonder dat er stappen zijn gezet om de belofte waar te kunnen maken.”

Defensie moet ook laten zien hoe ze met de extra gelden omgaat en waarom het maar niet lukt om al het geld volgens plan te besteden. D66-leider Pechtold had daarop aangedrongen. Hij wees om de 1,2 miljard euro die bij Defensie nog steeds op de plank ligt. „We willen dat het geld op een zinvolle manier aan materieel, mensen en missies wordt besteed.

Lees verder op Telegraaf.nl

Russia reportedly will have futuristic nuclear submarine fleet by 2024

The Russians will have a nuclear-powered submarine fleet — capable of launching intercontinental ballistic missiles equipped with hypersonic weapons — by 2024, a report says.

Moscow plans to add at least eight submarines to its ever-growing arsenal, which will be able to fire up to 20 ICBMs, each armed with 10 nuclear and hypersonic weapons, according to CNBC.

The US Navy currently has 14 vessels in its nuclear-powered fleet, all Ohio-class. Military officials warned people about Russia’s advancements back in March, saying it was “aggressively pursuing supersonic capabilities.”

Russian President Vladimir Putin reportedly cut funding to a number of other modernization programs — including the Navy’s surface vessel fleet — to make room for the new subs. Dubbed the Borei II, or Borei-A, each vessel will be carrying Bulava ICBMs, which carry a bomb yield of 100 to 150 kilotons. That’s about 10 times more powerful than the atomic blast on Hiroshima. But the real fear, officials said, is what Russia plans to do with the hypersonic weapons — each capable of traveling around one mile per second at speeds over Mach 5. They were unveiled by the Russians earlier this summer, and should be ready for war by 2020, CNBC reports.

“We don’t have any defense that could deny the employment of such a weapon against us,” Air Force Gen. John Hyten, commander of U.S. Strategic Command, told the Senate Armed Services Committee in March. “Our response would be our deterrent force, which would be the Triad and the nuclear capabilities that we have to respond to such a threat.”

The warning came after Putin made comments about the country’s “invincible” nuclear fleet and ongoing military advancements during his national address that month.

Lees verder op nypost.com

Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen hoognodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen.

Zowel minister Ank Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser noemen het personeel de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom investeren in het personeel en het vertrouwen herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen tot stand komen als we er samen de schouders onder zetten, als één team Defensie.

Werving

Defensie staat voor de grote uitdaging voldoende personeel aan te nemen. Daarom wordt er geïnvesteerd in behoud en werving. Er komen bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor loopbanen en opleidingen. Er komen flexibelere arbeidscontracten en militairen kunnen vanaf 2019 langer op een functie blijven.

Veiligheid

Veiligheid binnen de Defensieorganisatie is essentieel voor het personeel en het functioneren van de krijgsmacht. Er komen extra medewerkers die zich richten op de veiligheid en de controle daarop. Ook komt er in opleidingen meer aandacht voor veiligheid. Hiervoor gebruikt Defensie een deel van de € 75 miljoen die is toegezegd voor deze kabinetsperiode.

Begrotingsfonds

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit maakt Defensie minder afhankelijk  van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Modernisering

Defensie versterkt de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van afgelopen maart maakte Defensie dat al bekend. In het begrotingsjaar 2019 wordt een en ander zichtbaar.

Militairen die worden uitgezonden krijgen inmiddels nieuwe gevechtskleding. In 2019 komen er nieuwe helmen. Ook komen er nieuwe warmtekijkers. In 2019 krijgt Nederland de volgende F-35-gevechtsvliegtuigen. Het gaat om 8 toestellen; 6 in de Verenigde Staten voor het trainen van vliegers en 2 voor inzet vanuit Nederland. Daarnaast start Defensie met de vervanging van de M-fregatten. Een deel van de Pantserhouwitsers die in de verkoop zou gaan wordt behouden.

Cyber en inlichtingen

Defensie versterkt het  informatiegestuurd optreden om gerichter en efficiënter te opereren. Verder investeert Defensie fors in de IT-infrastructuur en de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit. Dit gebeurt onder meer door de aanschaf van onbemande vliegtuigen, de Reaper. Defensie breidt de cybercapaciteit verder uit om Nederland te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging, in eigen land.

Download Rijksbegroting Defensie 2019. 

Letten op energie door marine leidt tot navolging

Een proef met energiebeheersing op de Nieuwe Haven is zodanig goed uitgepakt dat Defensie het systeem nu ook op drie andere kazernes in den lande gaat toepassen.

Op de marinehaven is als proef een Energiemanagementsysteem opgezet. Dat heeft nu al tot energie- en kostenbesparingen van €130.000 per jaar geleid. Met een Energiemanagementsysteem wordt het gebruik van gas, water en elektriciteit geregistreerd en gemonitord. Naast het slimmer maken van apparaten zoals verwarming en installaties heeft de directie van de Nieuwe Haven de bedrijfsvoering onder de loep genomen om het energieverbruik terug te brengen.Behalve maatregelen voor de organisatie en de techniek wordt ook gestuurd op het gedrag van medewerkers. Marinemensen die structurele aandacht voor energie hebben, verbeteren voortdurend en houden die verbeteringen ook vast, zo luidt de theorie achter de bedenkers van het systeem. In Den Helder levert het een concrete bezuiniging op.

Aruba
Dat meldt staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw reageert op vragen van Kamerlid Salima Belhaj (D66). Zij stelde vragen naar aanleiding van de poging van de commandant van de marinierskazerne op Aruba om de eerste energieneutrale kazerne ter wereld te worden. Deze krant berichtte daar vorige maand over. In haar antwoord stelt de staatssecretaris dat Defensie sinds 2009 bezig met de verduurzaming van haar vastgoed: ’Er loopt een programma om bij het bestaande vastgoed energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Lees verder op Noordhollandsdagblad.nl

Prinsjesdag 2018: een uitdagend jaar voor de maritieme sector

Rotterdam, 17 september 2018 – Verduurzaming, investeringen in de marinebouw en ontwikkelingen in de goederencorridors. Het belooft een jaar vol nieuwe uitdagingen te worden voor de maritieme sector, blijkt uit de miljoenennota van Prinsjesdag 2018. Nederland Maritiem Land is verheugd over de toezegging voor meer onderzoek naar een toekomstbestendige infrastructuur, maar vraagt extra aandacht voor eerlijke concurrentie en innovatie.

In de miljoenennota staat dat de regering het komende jaar werk maakt van het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 – 2021. Daarin zijn tal van verduurzamingsmaatregelen opgenomen, die samen met het klimaatakkoord worden uitgewerkt in een Green Deal voor de verduurzaming van zeevaart, binnenvaart en havens. De maritieme sector vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een gelijk mondiaal en Europees speelveld voor onze achterban. “Verduurzaming van de zeescheepvaart is cruciaal, maar moet gelijkmatig worden opgepakt binnen de mondiale maritieme sector, zodat geen onnodige concurrentieverschillen ontstaan”, aldus Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Gouden driehoek

In de defensieparagraaf staan de investeringen in de Koninklijke Marine beschreven. Een gelijk speelveld is daarbij ook cruciaal bij de aanbesteding van de vervangingstrajecten voor de Koninklijke Marine. Een recent rapport van Economische Zaken toont aan hoe belangrijk deze zelfscheppende industrie voor Nederland is. Nederland Maritiem Land vraagt aandacht voor de rol van de Nederlandse gouden driehoek – het maritieme bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheid – en voor de verdere ontwikkeling van de marinebouwsector in Nederland. We staan namelijk aan de vooravond van een aantal cruciale besluiten over de vervanging van Onderzeeboten, Fregatten en Mijnenjagers voor de Nederlandse marine.

Groeien

Nederland Maritiem Land hecht veel waarde aan de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) voor de maritieme sector. Daarnaast is NML verheugd met de toezegging van het kabinet om onder andere te onderzoeken hoe we onze infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken voor schepen die autonoom kunnen varen. Met de komst van zulke schepen is een aanpassing in de verkeersleiding op het water nodig. De maritieme sector vraagt ruimte voor meer innovatie en ontwikkeling, zodat we als sector mee kunnen groeien binnen de uitdagingen van deze tijd.

Toekomstgericht rivierensysteem

Het kabinet werkt bestuurlijk acties uit op de goederencorridors. Bijvoorbeeld een betere benutting en uitbreiding van ligplaatsen en onderzoek naar de modal shift van weg naar water. Een belangrijke ontwikkeling van groot belang voor onze maritieme sector. Van Sluis: “De toezegging om binnen de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) te werken aan een toekomstgericht rivierensysteem en te komen tot een meer integraal afgewogen aanpak voor waterveiligheid- en scheepvaartopgaven op de rivieren juichen wij dan ook toe.”

Lees verder op maritiemland.nl

Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Aanpassing Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Sinds september 2007 wordt jaarlijks het MPO samengesteld om te voorzien in de behoefte van de Kamer aan meer strategische, beter samenhangende en minder technische en versnipperde informatie over materieelprojecten. In het regeerakkoord geeft het kabinet aan te zullen komen met voorstellen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensiematerieelbegroting te vergroten. Hieraan geeft Defensie invulling door het instellen van een Defensiematerieelbegrotingsfonds, waarin uitgaven aan de investeringen en de instandhouding daarvan worden opgenomen.

Vooruitlopend hierop is het MPO aangepast en geeft het met ingang van dit jaar de stand van zaken weer van de materieel-, vastgoed- en IT-projecten van meer dan € 25 miljoen, waarvoor in de komende vijftien jaar uitgaven zijn geraamd. Tevens is informatie opgenomen die tot voorheen onderdeel was van de voortgangsrapportage Helikopters en Vervanging Pantservoertuigen. In het MPO wordt onder meer uiteengezet hoe Defensie in staat is een bijdrage te leveren aan de inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 2018 en met welke andere in het MPO opgenomen projecten het project samenhangt.

Download Nieuwe MOP defensie 2018 en lees verder.

Tweede Kamer roept Defensie op tot maken van een plan voor energiereductie

Meerdere Kamerleden hebben een oproep gedaan aan Defensie om samen te werken in de ‘Gouden Driehoek’ (Defensie, Kennisinstituten en industrie) zodat zij elkaar ook optimaal kunnen versterken op het gebied van duurzaamheid. Dit is ook de strekking van een motie die is ingediend door Kamerlid Matthijs Sienot van D66 met brede steun vanuit CDA, VVD en Groen Links. In de motie wordt Defensie opgeroepen tot het maken van een plan voor energiereductie van de krijgsmacht. In dat plan wordt een essentiële rol weggelegd voor de spelers in de ‘Gouden Driehoek’. Bovendien zal het plan mogelijk al een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming en vlootvervanging van de Koninklijke Marine.

Maritieme sector dient voorstel in
Deze oproep sluit direct aan op een brief die begin augustus door de voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) aan de Staatsecretaris van Defensie is gestuurd met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Position paper
De aanbieding van de maritieme sector is ook beschreven in een position paper dat is ingediend door NMT voor het rondetafelgesprek dat plaatsvond op 5 september jl. Tijdens die hoorzitting spraken Kamerleden met deskundigen uit de sector over de initiatiefnota ‘Defensie Energiestrategie’ van D66 kamerlid Salima Belhaj. Het position paper van NMT verwijst eveneens naar het belang van samenwerking binnen de ‘Gouden Driehoek’ en bevat..

Lees verder en download het Position Paper op Maritiemland.nl

Rapport Economische Effecten Marinebouwcluster bevestigt kracht samenwerking Nederlands maritieme Cluster

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Triarii een onderzoek gedaan naar de directe en indirecte economische waarde en het kennis-ontwikkelend effect van de Nederlandse marinebouwcluster. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het optimaal inzetten van de Nederlandse marinebouwindustrie in de vervanging van onderzeeboten, fregatten, mijnenjagers en de bouw van het Combat Support Ship. Daarmee wordt het strategisch belang gediend van een zelfscheppende Nederlandse marinebouw, die in staat is om innovatieve complexe marinesystemen te ontwikkelen en te produceren.

De schepen van de Nederlandse marine zijn in internationaal opzicht van hoge kwaliteit, in technologisch opzicht geavanceerd, en ontwikkeld en gebouwd tegen relatief lage kosten. Ze onderscheiden zich met een goed doordacht, geïntegreerd en innovatief ontwerp, met in Nederland ontwikkelde wereldwijd vooroplopende radar-, sonar- en commandosystemen. Dit concludeerde het onafhankelijke onderzoeksbureau Triarii in haar recent uitgevoerde onderzoek naar de Nederlandse marinebouw.

Kwaliteit en concurrerende kostprijs

Verder toont het rapport aan dat de kwaliteit en concurrerende kostprijs van de Nederlandse schepen voornamelijk te danken zijn aan:

  • De goede samenwerking in de zogenaamde ‘gouden driehoek’ van overheid, kennisinstellingen en industrie
  • De manier waarop Defensie de integratie van de platformen en de verschillende systemen op zich neemt
  • De oriëntatie van Nederlandse bedrijven op export en civiele scheepsbouw

De Nederlandse marinebouw heeft, door het gebrek aan marinebouworders vanuit de Nederlandse overheid, in de afgelopen jaren bewezen dat zij zich staande kan houden door export en door verschuiving naar civiele scheepsbouw. Bovendien concludeert het onderzoeksbureau dat juist het ‘lean and mean’ van de marinebouwindustrie en het kunnen opereren in flexibele netwerken de marinebouwindustrie krachtiger heeft gemaakt.

Er is een grote groep van kleinere, gespecialiseerde zelfstandige bedrijven met onderling heel korte en directe communicatielijnen, die alleen daar worden ingezet waar ze waarde toevoegen. Daarin onderscheidt de Nederlandse marinebouw zich van vele buitenlandse marinebouwwerven die vaak juist groot zijn en solitair werken. Het Nederlandse marinebouwcluster is hierdoor competitief en in staat om innovatieve hoogwaardige producten af te leveren tegen een concurrerende prijs.

Bedreiging

De belangrijkste bedreiging voor de Nederlandse marinebouw is het ontbreken van een gelijk speelveld in Europa. In veel andere landen vindt de marinebouw binnen enkele grote staatsbedrijven plaats. Op korte termijn tast dat de kansen op het winnen van opdrachten aan. Op lange termijn zal daardoor de positie, zonder een actievere rol van de Nederlandse overheid, bij verdere consolidatie van de Europese marinebouw aanzienlijk kunnen verzwakken.

Aanbevelingen

Het rapport doet een viertal aanbevelingen voor versterking van de marinebouwcluster:

  1. Versterk de ‘gouden driehoek-aanpak’
  2. Versterk de Europese positionering door actief handelen vanuit de overheid
  3. Verwerf technologische kennis
  4. Zorg voor beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel bij met name de overheid, zoals de directie Materieel van Defensie

Lees verder op Netherlands Maritime Technology ( NMT)

Droom van militairen in gevaar

Defensie investeert eindelijk weer in nieuwe spullen. Maar buitenlandse fabrikanten kapen de grote orders weg, zoals mogelijk ook met de door militairen zelf ontworpen ‘Vector’ staat te gebeuren.

Het is precies 150 uur sleutelen in een voormalig partycentrum in Tiel. Maar dan staat er ook wat; een terreinwagen zoals die uit geen enkele andere autofabriek op de wereld rolt, vertelt trotse bouwer Henk van der Scheer van bedrijf Defenture. Dit model is sterker dan elke andere terreinwagen. Snel en comfortabel. Licht en wendbaar, zodat het niet vast komt te zitten in wat voor terrein dan ook. Er is veel ruimte voor bagage en de auto laat zich ook nog eens gemakkelijk verplaatsen met een helikopter.

Paradepaardje

De Vector, zoals deze wagen officieel heet, is sinds vier jaar het nieuwste paradepaardje van de Nederlandse commando’s. Ze mochten zelf meedenken over hoe hun ideale auto eruit moest komen te zien. Het resultaat trekt wereldwijd de aandacht: Italianen, Indonesiërs en zelfs Amerikanen zijn al komen kijken.

De voormalige commandant der strijdkrachten Tom Middendorp roemde het project ooit als schoolvoorbeeld voor hoe defensie samenwerkt met het bedrijfsleven. Een mooi compliment voor de bouwers van de Vector, maar het dreigt bij die mooie woorden te blijven.

Defensie heeft een mega-order van ruim vijfhonderd terreinwagens te vergeven. Dit keer voor de Luchtmobiele Brigade. Elke autobouwer is uitgenodigd een goed bod te doen en Defenture dingt uiteraard mee. Formeel is deze zogenoemde Europese aanbestedingsprocedure volgens de regels, het zit Van der Scheer toch niet lekker.

Stuntprijs

De goedkoopste prijs is hierin namelijk een belangrijke factor. Dat is op zich een fijn idee voor de Nederlandse belastingbetaler, vindt ook Van der Scheer. Maar, er is altijd wel iemand in de wereld te vinden die een terreinwagen voor een stuntprijs kan aanbieden. Alleen krijg je dan niet hetzelfde als waar Van der Scheer jarenlang met Nederlandse militairen aan heeft gebouwd; een terreinwagen op maat gemaakt voor deze krijgsmacht.

Dat is extra zuur voor Van der Scheer, omdat defensie in veel nota’s de afgelopen jaren aangeeft dat het de Nederlandse defensie-industrie wil laten opbloeien. ,,Dan zou je dus juist een product moeten kiezen die uitgedacht is met onze eigen militairen en hier wordt gebouwd. Ook als het Nederlandse product niet het goedkoopste is.”

Die goedkoopste prijs van de order staat wat Van der Scheer betreft ook ter discussie. Hier laten bouwen levert Nederland namelijk economische voordelen op en schept werkgelegenheid, rekent Van der Scheer voor. ,,De helft van wat onze auto kost, komt uiteindelijk weer terug in de staatskas. Er staan straks 350 mensen op de loonlijst die inkomstenbelasting betalen. We dragen btw af en winstbelasting. Dat geld blijft allemaal in Nederland. We kunnen deze auto straks misschien gaan exporteren. Dat levert de staatskas ook weer geld op.”

Maar, deze voordelen worden volgens Van der Scheer niet meegewogen bij de uiteindelijke keuze van de nieuwe terreinwagen. En dus trekt hij aan de bel nu het nog kan. Hij hoopt dat de politiek in actie komt.

Frustratie

De vrees dat buitenlandse bedrijven er met deze en andere grote orders vandoor gaan, heeft niet alleen deze ondernemer. Ook Nederlandse marinebouwers zijn doodsbenauwd dat ze het nakijken hebben als de Koninklijke Marine de komende jaren voor ruim 6 miljard euro nieuwe schepen mag kopen. Het gebeurde al eerder bij een bestelling voor tweeduizend nieuwe vrachtwagens. Het Zweedse Scania mag ze leveren ten koste van het Nederlandse DAF. Een groot verlies voor het Eindhovense bedrijf, want ze waren decennialang de belangrijkste leverancier van het leger. ,,We waren ervan overtuigd dat het leger het best denkbare voertuig met de beste service zou krijgen, maar het gaat, zoals bij alle Europese aanbestedingen, vooral om de prijs”, reageerde DAF vorig jaar gefrustreerd.

Lees verder op AD.nl

 

ThyssenKrupp Reorganizes its Shipbuilding Business

On Friday, German industrial conglomerate ThyssenKrupp announced that it is reorganizing its Marine Systems unit by placing it directly under the management of the corporate group.

The move is not unexpected, given the challenges facing the firm’s shipbuilding division, and it could be the prelude to a sale. Previous ThyssenKrupp CEO Heinrich Hiesinger attempted to sell Marine Systems’ submarine division in 2014, and in June, the firm was said to be considering the sale of its surface-ship division. Financial analysts and hedge fund investors have suggested that the firm could improve its overall structure by selling ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) to a competitor, like Naval Group of France.

Marine Systems’ former parent division, ThyssenKrupp Industrial Solutions, will continue its primary line of business. “We have now undertaken the necessary steps to enable Industrial Solutions to concentrate entirely on plant construction,” said Guido Kerkhoff, ThyssenKrupp AG’s new interim CEO. ThyssenKrupp has already announced an effort to cut about 2,000 jobs within all segments of the Industrial Solutions unit, which has lost money for the past two years.

ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) suffered a major setback in March when German procurement agency BAAINBw eliminated it from the bidding for the Deutche Marine’s $4 billion MKS 180-class frigate contract. The agency cited a high price quote from TKMS and quality issues with a previous class of TKMS-built ships, the F-125-class frigates. TKMS and its subcontractors experienced significant delays and cost overruns during the F-125 program, and the German government returned the lead vessel in the class due to quality problems – the first time that this has occurred in the history of Germany’s navy.

Lees verder op maritime-executive.com

« Oudere berichten

© 2018 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑