Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Categorie: Politiek (pagina 2 van 9)

Verduurzaming van Defensie stap dichterbij

Tweede Kamerlid Salima Belhaj heeft met haar initiatiefnota grote stappen gezet voor meer duurzaamheid bij Defensie. Het ministerie gaat de eigen organisatie, gebouwen en haar aankopen verduurzamen. De plannen zijn met ruime steun in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Met deze voorstellen van Salima Belhaj gaat de staatssecretaris concreet aan de slag:

 • Plan van aanpak
  In het voorjaar van 2019 ontvangt de Tweede Kamer een concreet plan van aanpak hoe de staatssecretaris de doelstellingen voor de overgang naar schone energie bij Defensie gaat realiseren.
 • Stand van zaken
  In de jaarverslagen van Defensie zal voor het eerst inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van deze duurzame doelstellingen. Zo kan de Tweede Kamer goed controleren wat er terecht is gekomen van de gemaakte afspraken.
 • Aanbestedingseis
  Duurzaamheid zal voortaan een onderdeel zijn van de eisen die gesteld worden bij de aankoop van materieel.
 • Koploper
  Energiereductie is op dit moment geen prioriteit bij de innovatiestrategie van Defensie. Dit gaat veranderen. Defensie zal een leidende rol spelen in het stimuleren van duurzame samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten, zoals TNO.

Veiligheid vergroten

Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, is een ander belangrijk doel van Belhaj de veiligheid op missies te vergroten, door minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Staatssecretaris Visser gaf tijdens het notaoverleg op 21 september 2018 aan deze doelstelling volledig te ondersteunen: “Wij hebben het nodig om ervoor te zorgen dat wij ons fossiele verbruik wat terugdringen, vooral bij de missie-inzet, omdat je daarmee risico’s beperkt — dat onderschrijf ik dus volledig — en bij de gewone vredesbedrijfsvoering om de kosten naar beneden te krijgen.”

Risico’s beperken

Alleen al bij het transport van brandstof zijn de risico’s groot. Van eenvoudig tanken zoals in Nederland is geen sprake. Voordat een soldaat op missie dit kan doen, gaat een groot en kostbaar proces aan vooraf. De brandstof moet van een haven naar een legerbasis vervoerd worden. Onderweg nemen de  risico’s op aanvallen van vijandige  groepen toe. Hierdoor is het noodzakelijk brandstoftransporten te beschermen.

Lees verder op D66.nl

Rutte geeft weinig hoop op snel herstel defensie

DEN HAAG – Het is onwaarschijnlijk dat Nederland zich opwerkt uit de achterhoede van de NAVO. Premier Rutte gaf tijdens de algemene beschouwingen weinig hoop dat ons land voor 2024 z’n afspraken nakomt om minstens twee procent van het bruto binnenlands product uit de geven aan de krijgsmacht.

De twee procent is een norm die binnen het militaire bondgenootschap is afgesproken. Tijdens de NAVO-top van 2014 in Wales heeft premier Rutte nog eens persoonlijk de belofte gedaan om binnen tien jaar die norm te halen. Ondanks het extra geld – komend jaar 1,2 miljard – haalt Nederland dat percentage met 1,23 procent bij lange na niet. Het zou zo’n 5 miljard euro extra vergen, zo hield Rutte de Kamer voor. Nederland is daarmee samen met België, Luxemburg en Slovenië hekkensluiter van het bondgenootschap.

„We zetten ons er allemaal voor in”, zei Rutte, maar zo’n investering vergt ’additionele besluiten’. Die moeten nu eenmaal worden genomen ’in een weging’ met andere zaken die geld kosten, hield hij de boot af. „Het is uiteindelijk aan de coalitie.”

CDA-leider Buma wil dat Rutte duidelijk is: „Óf we zeggen tegen de NAVO: sorry jongens, maar het lukt niet om onze belofte na te komen. Of we zorgen ervoor dat er flink meer geld naar defensie gaat.” Buma legt de verantwoordelijkheid voor het niet nakomen van de ’belofte van Wales’ bij het vorige kabinet. „Toen is die belofte gedaan, zonder dat er stappen zijn gezet om de belofte waar te kunnen maken.”

Defensie moet ook laten zien hoe ze met de extra gelden omgaat en waarom het maar niet lukt om al het geld volgens plan te besteden. D66-leider Pechtold had daarop aangedrongen. Hij wees om de 1,2 miljard euro die bij Defensie nog steeds op de plank ligt. „We willen dat het geld op een zinvolle manier aan materieel, mensen en missies wordt besteed.

Lees verder op Telegraaf.nl

Nederland gaat voorlopig weinig doen om de NAVO-norm te halen

In 2014 sprak Nederland in Wales af dat het toe zou werken naar de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Vier jaar later is het Defensiebudget weliswaar iets verhoogd, maar is het percentage dat Nederland besteed aan Defensie niet gestegen. In de toekomst zal Nederland zelfs nog verder afraken van de NAVO-norm. Uit de woorden van premier Mark Rutte bleek weinig urgentie om er iets aan te doen. Rutte zei dat een extra investering “additionele besluiten” vergt. 

Volgend jaar stijgt het percentage dat Nederland uitgeeft aan Defensie naar 1,3%. Dat is gelijk aan het percentage in 2010, maar nog ver weg van de 2% en zelfs de 1,45% (het Europese gemiddelde) dat ooit werd gezien als tussenstap naar de norm. Na een lichte stijging in het volgende decennium zal het percentage weer zakken richting 1,23%. En daar zit het probleem, want in 2024 zou Nederland op 2% moeten zitten. Met 1,23% blijft Nederland procentueel minder investeren dan ooit, zelfs minder dan in de jaren ’20 van de vorige eeuw.

Er is nu echter meer druk van buitenaf. De Amerikaanse president Trump heeft, nog steviger dan zijn voorganger Obama, zijn ongenoegen geuit. Ook zijn er in 2014 afspraken gemaakt en later zijn die toezeggingen ook bevestigd. Toch liet Rutte vandaag blijken dat er geen snelle verandering komt. De premier gaf vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen toe dat de norm “bij lange na” niet wordt gehaald. “We bungelen onderaan,” zei hij.

Lees verder op Marineschepen.nl

Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen hoognodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen.

Zowel minister Ank Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser noemen het personeel de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom investeren in het personeel en het vertrouwen herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen tot stand komen als we er samen de schouders onder zetten, als één team Defensie.

Werving

Defensie staat voor de grote uitdaging voldoende personeel aan te nemen. Daarom wordt er geïnvesteerd in behoud en werving. Er komen bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor loopbanen en opleidingen. Er komen flexibelere arbeidscontracten en militairen kunnen vanaf 2019 langer op een functie blijven.

Veiligheid

Veiligheid binnen de Defensieorganisatie is essentieel voor het personeel en het functioneren van de krijgsmacht. Er komen extra medewerkers die zich richten op de veiligheid en de controle daarop. Ook komt er in opleidingen meer aandacht voor veiligheid. Hiervoor gebruikt Defensie een deel van de € 75 miljoen die is toegezegd voor deze kabinetsperiode.

Begrotingsfonds

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit maakt Defensie minder afhankelijk  van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Modernisering

Defensie versterkt de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van afgelopen maart maakte Defensie dat al bekend. In het begrotingsjaar 2019 wordt een en ander zichtbaar.

Militairen die worden uitgezonden krijgen inmiddels nieuwe gevechtskleding. In 2019 komen er nieuwe helmen. Ook komen er nieuwe warmtekijkers. In 2019 krijgt Nederland de volgende F-35-gevechtsvliegtuigen. Het gaat om 8 toestellen; 6 in de Verenigde Staten voor het trainen van vliegers en 2 voor inzet vanuit Nederland. Daarnaast start Defensie met de vervanging van de M-fregatten. Een deel van de Pantserhouwitsers die in de verkoop zou gaan wordt behouden.

Cyber en inlichtingen

Defensie versterkt het  informatiegestuurd optreden om gerichter en efficiënter te opereren. Verder investeert Defensie fors in de IT-infrastructuur en de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit. Dit gebeurt onder meer door de aanschaf van onbemande vliegtuigen, de Reaper. Defensie breidt de cybercapaciteit verder uit om Nederland te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging, in eigen land.

Download Rijksbegroting Defensie 2019. 

Prinsjesdag 2018: een uitdagend jaar voor de maritieme sector

Rotterdam, 17 september 2018 – Verduurzaming, investeringen in de marinebouw en ontwikkelingen in de goederencorridors. Het belooft een jaar vol nieuwe uitdagingen te worden voor de maritieme sector, blijkt uit de miljoenennota van Prinsjesdag 2018. Nederland Maritiem Land is verheugd over de toezegging voor meer onderzoek naar een toekomstbestendige infrastructuur, maar vraagt extra aandacht voor eerlijke concurrentie en innovatie.

In de miljoenennota staat dat de regering het komende jaar werk maakt van het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 – 2021. Daarin zijn tal van verduurzamingsmaatregelen opgenomen, die samen met het klimaatakkoord worden uitgewerkt in een Green Deal voor de verduurzaming van zeevaart, binnenvaart en havens. De maritieme sector vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een gelijk mondiaal en Europees speelveld voor onze achterban. “Verduurzaming van de zeescheepvaart is cruciaal, maar moet gelijkmatig worden opgepakt binnen de mondiale maritieme sector, zodat geen onnodige concurrentieverschillen ontstaan”, aldus Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Gouden driehoek

In de defensieparagraaf staan de investeringen in de Koninklijke Marine beschreven. Een gelijk speelveld is daarbij ook cruciaal bij de aanbesteding van de vervangingstrajecten voor de Koninklijke Marine. Een recent rapport van Economische Zaken toont aan hoe belangrijk deze zelfscheppende industrie voor Nederland is. Nederland Maritiem Land vraagt aandacht voor de rol van de Nederlandse gouden driehoek – het maritieme bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheid – en voor de verdere ontwikkeling van de marinebouwsector in Nederland. We staan namelijk aan de vooravond van een aantal cruciale besluiten over de vervanging van Onderzeeboten, Fregatten en Mijnenjagers voor de Nederlandse marine.

Groeien

Nederland Maritiem Land hecht veel waarde aan de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) voor de maritieme sector. Daarnaast is NML verheugd met de toezegging van het kabinet om onder andere te onderzoeken hoe we onze infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken voor schepen die autonoom kunnen varen. Met de komst van zulke schepen is een aanpassing in de verkeersleiding op het water nodig. De maritieme sector vraagt ruimte voor meer innovatie en ontwikkeling, zodat we als sector mee kunnen groeien binnen de uitdagingen van deze tijd.

Toekomstgericht rivierensysteem

Het kabinet werkt bestuurlijk acties uit op de goederencorridors. Bijvoorbeeld een betere benutting en uitbreiding van ligplaatsen en onderzoek naar de modal shift van weg naar water. Een belangrijke ontwikkeling van groot belang voor onze maritieme sector. Van Sluis: “De toezegging om binnen de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) te werken aan een toekomstgericht rivierensysteem en te komen tot een meer integraal afgewogen aanpak voor waterveiligheid- en scheepvaartopgaven op de rivieren juichen wij dan ook toe.”

Lees verder op maritiemland.nl

Tweede Kamer roept Defensie op tot maken van een plan voor energiereductie

Meerdere Kamerleden hebben een oproep gedaan aan Defensie om samen te werken in de ‘Gouden Driehoek’ (Defensie, Kennisinstituten en industrie) zodat zij elkaar ook optimaal kunnen versterken op het gebied van duurzaamheid. Dit is ook de strekking van een motie die is ingediend door Kamerlid Matthijs Sienot van D66 met brede steun vanuit CDA, VVD en Groen Links. In de motie wordt Defensie opgeroepen tot het maken van een plan voor energiereductie van de krijgsmacht. In dat plan wordt een essentiële rol weggelegd voor de spelers in de ‘Gouden Driehoek’. Bovendien zal het plan mogelijk al een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming en vlootvervanging van de Koninklijke Marine.

Maritieme sector dient voorstel in
Deze oproep sluit direct aan op een brief die begin augustus door de voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) aan de Staatsecretaris van Defensie is gestuurd met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Position paper
De aanbieding van de maritieme sector is ook beschreven in een position paper dat is ingediend door NMT voor het rondetafelgesprek dat plaatsvond op 5 september jl. Tijdens die hoorzitting spraken Kamerleden met deskundigen uit de sector over de initiatiefnota ‘Defensie Energiestrategie’ van D66 kamerlid Salima Belhaj. Het position paper van NMT verwijst eveneens naar het belang van samenwerking binnen de ‘Gouden Driehoek’ en bevat..

Lees verder en download het Position Paper op Maritiemland.nl

Commissie adviseert nieuw overleg Defensie over verhuizing marinierskazerne

De geschillencommissie die zich over het conflict tussen de leiding en het Korps Mariniers heeft gebogen, adviseert het ministerie van Defensie om opnieuw met het personeel om de tafel te gaan over de voorgenomen verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen.

Een onafhankelijke derde partij moet het nieuwe overleg begeleiden, luidt het advies van de commissie. Het besluit om te verhuizen werd in 2012 genomen, maar is sindsdien fel bekritiseerd door het personeel. Zelfs de commandant van het Korps keerde zich onlangs in een column tegen de verhuizing en legde een verband tussen de voorgenomen verhuizing en de leegloop bij het Korps Mariniers.

De geschillencommissie vindt dat de partijen opnieuw om tafel moeten om de meningsverschillen op een rij te zetten. Ze stelt voor deze gesprekken onder begeleiding van een derde partij te voeren en suggereert daarbij iemand van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht te betrekken.

Lees verder op Nu.nl

Nederlandse maritieme sector doet aanbod aan Defensie voor samenwerking in ontwikkeling duurzame technologie voor vlootvervanging

Het ministerie van Defensie heeft ambitieuze vervangingsplannen voor de vloot van de Koninklijke Marine. In de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Barbara Visser aangegeven dat zij hoge prioriteit geeft aan duurzame oplossingen voor de vervanging van de vloot en daarin de daad bij het woord wil voegen. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu. De voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) hebben daarom een brief gestuurd aan de staatssecretaris met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging.

Duurzame technologie
De Nederlandse Maritieme sector kan haar kennis en ervaring op een aantal gebieden inzetten. De uitstoot van  CO2 kan onder andere gereduceerd worden door optimalisatie van de scheepsromp en voortstuwingsinstallatie en door optimalisatie van de energiehuishouding aan boord van de schepen. De overige schadelijke luchtemissies naar de lucht zijn te verminderen door selectief alternatieve brandstoffen toe te passen, zoals Methanol, LNG en CNG. Aanvullend daarop is technologie beschikbaar voor nabehandeling van uitlaatgassen. De ultieme oplossing voor het elimineren van emissie naar de lucht betreft de toepassing van brandstofcellen, gevoed met waterstof. Deze technologie is nog in ontwikkeling. Ook voor het beperken van schadelijke emissies naar het zeewater zijn diverse behandelingsmethoden beschikbaar.

Toekomstbestendige oplossingen
De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame technologie maken het aantrekkelijk om de nieuw te bouwen schepen zo te ontwerpen dat tijdens de levensduur de toekomstige duurzame oplossingen zonder ingrijpende aanpassingen bestaande oplossingen kunnen vervangen. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de scheepsontwerpen. De maritieme sector denkt graag mee met het identificeren van kansrijke technieken en de benodigde voorzieningen daarvoor op de schepen met het oog op duurzaam gebruik en onderhoud van de schepen.

Lees verder op de website van Netherlands maritime technology ( NMT)

België en Nederland bekrachtigen aanschaf marineschepen

Nederland en België schaffen samen multipurpose fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen aan. Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Belgische collega Steven Vandeput zetten vandaag de volgende stap met het tekenen van 2 Memoranda of Understanding. Dit gebeurde in de marge van de 2-daagse NAVO-bijeenkomst die sinds gisteren plaatsvindt in Brussel.

Het kabinet liet recent weten de M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen te vervangen. België neemt de leiding bij de aanschaf van de 12 mijnenbestrijdingsvaartuigen, waarvan 6 voor Nederland, en de bijbehorende onbemande systemen. Nederland neemt het voortouw bij de aanschaf van de M-fregatten. Als leidende partij sluit het een contract voor 4 fregatten, waarvan 2 voor België.

Goede buur

Bijleveld: “Op de buren moet je kunnen rekenen als je de buurt veilig wilt houden.En Nederland prijst zich zeer gelukkig  met zulke zuiderburen. Onze samenwerking bevalt goed. Heel goed. We kijken terug op decennia van samenwerking tussen onze krijgsmachten. Op gebied van missies, onderhoud, grensoverschrijdende logistiek en luchtbewaking, en opleiding en training van ons personeel.”

2025 in de vaart

Defensie vraagt zonder concurrentiestelling offertes aan bij Damen Schelde Naval Shipbuilding en Thales Nederland. Dit gebeurt bij de fregatten met het oog op de nationale veiligheid. Belgie besteedt de mijnenbestrijders wel Europees aan. De 1e Nederlandse fregatten en mijnenbestrijders worden naar verwachting in 2025 in de vaart genomen.

De huidige M-fregatten zijn vrijwel hetzelfde qua configuratie en bedrijfsvoering en dat geldt ook voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Dit maakt het voor beide landen mogelijk om het onderhoud onderling te verdelen. Dit levert een aanzienlijke besparing op.

Lees verder op Defensie.nl

Minister, kom de mariniers tegemoet

OPINIE Decennialang heeft de politiek bezuinigd op defensie, maar nu is voor het defensiepersoneel terecht de maat vol, schrijft Gert-Jan Ludden van SVDC, een adviesbureau in crisisbeheersing. De defensieorganisatie is sinds 1989 meedogenloos gereorganiseerd. De inkt van het ene plan was nog niet droog of het andere reorganisatieplan diende zich alweer aan. Een herstructurering die niet vanuit efficiencyoverwegingen, maar vanuit ordinaire bezuinigingsmaatregelen is doorgevoerd.

Decennialang is defensie een speelbal geweest van politiek gekleurde beslissingen. Kazernes zijn gesloten, eenheden zijn opgeheven, materieel is afgestoten en de mogelijkheid tot oefenen werd ingeperkt. De krijgsmacht is tot op het bot uitgekleed in een tijdsframe waarin het er niet veiliger op werd in de wereld. Ook de nationale veiligheid is daarmee geweld aangedaan.

Deze inkrimping van de krijgsmacht heeft zijn tol geëist van het personeel. Banen gingen verloren, er was minder carrièreperspectief en de uitstroom van personeel nam toe. Tel daarbij op de druk van uitzendingen naar missiegebieden. Dat alles maakt het er niet rooskleuriger op voor het personeel.

Lees verder op Trouw.nl

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑