Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Aanpassing Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Sinds september 2007 wordt jaarlijks het MPO samengesteld om te voorzien in de behoefte van de Kamer aan meer strategische, beter samenhangende en minder technische en versnipperde informatie over materieelprojecten. In het regeerakkoord geeft het kabinet aan te zullen komen met voorstellen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensiematerieelbegroting te vergroten. Hieraan geeft Defensie invulling door het instellen van een Defensiematerieelbegrotingsfonds, waarin uitgaven aan de investeringen en de instandhouding daarvan worden opgenomen.

Vooruitlopend hierop is het MPO aangepast en geeft het met ingang van dit jaar de stand van zaken weer van de materieel-, vastgoed- en IT-projecten van meer dan € 25 miljoen, waarvoor in de komende vijftien jaar uitgaven zijn geraamd. Tevens is informatie opgenomen die tot voorheen onderdeel was van de voortgangsrapportage Helikopters en Vervanging Pantservoertuigen. In het MPO wordt onder meer uiteengezet hoe Defensie in staat is een bijdrage te leveren aan de inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 2018 en met welke andere in het MPO opgenomen projecten het project samenhangt.

Download Nieuwe MOP defensie 2018 en lees verder.