Marinebouw.nl

Nieuws over de Nederlandse Gouden Driehoek

Datum: 18/09/2018

Future submarine project deadlocked as French shipbuilder digs in on $50 billion contract

The Government has grown so frustrated with the French company selected to build Australia’s next fleet of submarines that Defence Minister Christopher Pyne refused to meet top officials visiting the country this week.

Naval Group was selected in 2016 to build 12 submarines for the Australian Navy, in the country’s largest-ever defence contract worth $50 billion. The ABC understands Mr Pyne will only meet the chief executive of the majority French state-owned company once a crucial document, the strategic partnering agreement (SPA), has been signed. Negotiations on that document have stalled and it is feared they may not be resolved before next year’s federal election.Defence  and industry figures have told the ABC that France and Australia will not be ready before 2019 to sign the document, which is needed before detailed design contracts can be finalised, and submarine construction begins.

Sources familiar with the process say a goal to sign the vital SPA during a visit to Adelaide this week by French Minister Florence Parly has slipped off course, with fundamental differences that may not be reconciled before early next year. Concerns over warranties and technology transfer are believed to be the main sticking points in the tough negotiations between the Australian Commonwealth and French-owned Naval Group. The knock-on effects of delay on the SPA, which covers the guiding terms and conditions that govern the submarine program, and the likelihood of a federal election being called in the first quarter of next year threatens to create a “perfect storm” of uncertainty, with some risk that it could ultimately sink the French project entirely.

Ms Parly was accompanied to Australia this week by Naval Group chief executive Herve Guillou and project boss Jean-Michel Billig, but scheduled meetings between the two company representatives and Mr Pyne and Defence Industry Minister Steven Ciobo were cancelled. Naval Group has declined to say whether it is disappointed that Mr Pyne refused to meet them, but has conceded the negotiations with Australia are “challenging” and “complex”.

“Negotiation of the SPA is continuing to ensure we implement an equitable and enduring agreement to deliver the Future Submarine capability over the next 30 years,” Naval Group said in a statement.

“Naval Group continues to enjoy a strong and collaborative relationship with the Commonwealth.”

Lees verder op Abc.net.au

Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen hoognodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen.

Zowel minister Ank Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser noemen het personeel de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom investeren in het personeel en het vertrouwen herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen tot stand komen als we er samen de schouders onder zetten, als één team Defensie.

Werving

Defensie staat voor de grote uitdaging voldoende personeel aan te nemen. Daarom wordt er geïnvesteerd in behoud en werving. Er komen bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor loopbanen en opleidingen. Er komen flexibelere arbeidscontracten en militairen kunnen vanaf 2019 langer op een functie blijven.

Veiligheid

Veiligheid binnen de Defensieorganisatie is essentieel voor het personeel en het functioneren van de krijgsmacht. Er komen extra medewerkers die zich richten op de veiligheid en de controle daarop. Ook komt er in opleidingen meer aandacht voor veiligheid. Hiervoor gebruikt Defensie een deel van de € 75 miljoen die is toegezegd voor deze kabinetsperiode.

Begrotingsfonds

Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit maakt Defensie minder afhankelijk  van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Modernisering

Defensie versterkt de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van afgelopen maart maakte Defensie dat al bekend. In het begrotingsjaar 2019 wordt een en ander zichtbaar.

Militairen die worden uitgezonden krijgen inmiddels nieuwe gevechtskleding. In 2019 komen er nieuwe helmen. Ook komen er nieuwe warmtekijkers. In 2019 krijgt Nederland de volgende F-35-gevechtsvliegtuigen. Het gaat om 8 toestellen; 6 in de Verenigde Staten voor het trainen van vliegers en 2 voor inzet vanuit Nederland. Daarnaast start Defensie met de vervanging van de M-fregatten. Een deel van de Pantserhouwitsers die in de verkoop zou gaan wordt behouden.

Cyber en inlichtingen

Defensie versterkt het  informatiegestuurd optreden om gerichter en efficiënter te opereren. Verder investeert Defensie fors in de IT-infrastructuur en de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit. Dit gebeurt onder meer door de aanschaf van onbemande vliegtuigen, de Reaper. Defensie breidt de cybercapaciteit verder uit om Nederland te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging, in eigen land.

Download Rijksbegroting Defensie 2019. 

Letten op energie door marine leidt tot navolging

Een proef met energiebeheersing op de Nieuwe Haven is zodanig goed uitgepakt dat Defensie het systeem nu ook op drie andere kazernes in den lande gaat toepassen.

Op de marinehaven is als proef een Energiemanagementsysteem opgezet. Dat heeft nu al tot energie- en kostenbesparingen van €130.000 per jaar geleid. Met een Energiemanagementsysteem wordt het gebruik van gas, water en elektriciteit geregistreerd en gemonitord. Naast het slimmer maken van apparaten zoals verwarming en installaties heeft de directie van de Nieuwe Haven de bedrijfsvoering onder de loep genomen om het energieverbruik terug te brengen.Behalve maatregelen voor de organisatie en de techniek wordt ook gestuurd op het gedrag van medewerkers. Marinemensen die structurele aandacht voor energie hebben, verbeteren voortdurend en houden die verbeteringen ook vast, zo luidt de theorie achter de bedenkers van het systeem. In Den Helder levert het een concrete bezuiniging op.

Aruba
Dat meldt staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw reageert op vragen van Kamerlid Salima Belhaj (D66). Zij stelde vragen naar aanleiding van de poging van de commandant van de marinierskazerne op Aruba om de eerste energieneutrale kazerne ter wereld te worden. Deze krant berichtte daar vorige maand over. In haar antwoord stelt de staatssecretaris dat Defensie sinds 2009 bezig met de verduurzaming van haar vastgoed: ’Er loopt een programma om bij het bestaande vastgoed energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Lees verder op Noordhollandsdagblad.nl

Prinsjesdag 2018: een uitdagend jaar voor de maritieme sector

Rotterdam, 17 september 2018 – Verduurzaming, investeringen in de marinebouw en ontwikkelingen in de goederencorridors. Het belooft een jaar vol nieuwe uitdagingen te worden voor de maritieme sector, blijkt uit de miljoenennota van Prinsjesdag 2018. Nederland Maritiem Land is verheugd over de toezegging voor meer onderzoek naar een toekomstbestendige infrastructuur, maar vraagt extra aandacht voor eerlijke concurrentie en innovatie.

In de miljoenennota staat dat de regering het komende jaar werk maakt van het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 – 2021. Daarin zijn tal van verduurzamingsmaatregelen opgenomen, die samen met het klimaatakkoord worden uitgewerkt in een Green Deal voor de verduurzaming van zeevaart, binnenvaart en havens. De maritieme sector vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een gelijk mondiaal en Europees speelveld voor onze achterban. “Verduurzaming van de zeescheepvaart is cruciaal, maar moet gelijkmatig worden opgepakt binnen de mondiale maritieme sector, zodat geen onnodige concurrentieverschillen ontstaan”, aldus Wim van Sluis, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Gouden driehoek

In de defensieparagraaf staan de investeringen in de Koninklijke Marine beschreven. Een gelijk speelveld is daarbij ook cruciaal bij de aanbesteding van de vervangingstrajecten voor de Koninklijke Marine. Een recent rapport van Economische Zaken toont aan hoe belangrijk deze zelfscheppende industrie voor Nederland is. Nederland Maritiem Land vraagt aandacht voor de rol van de Nederlandse gouden driehoek – het maritieme bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheid – en voor de verdere ontwikkeling van de marinebouwsector in Nederland. We staan namelijk aan de vooravond van een aantal cruciale besluiten over de vervanging van Onderzeeboten, Fregatten en Mijnenjagers voor de Nederlandse marine.

Groeien

Nederland Maritiem Land hecht veel waarde aan de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) voor de maritieme sector. Daarnaast is NML verheugd met de toezegging van het kabinet om onder andere te onderzoeken hoe we onze infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken voor schepen die autonoom kunnen varen. Met de komst van zulke schepen is een aanpassing in de verkeersleiding op het water nodig. De maritieme sector vraagt ruimte voor meer innovatie en ontwikkeling, zodat we als sector mee kunnen groeien binnen de uitdagingen van deze tijd.

Toekomstgericht rivierensysteem

Het kabinet werkt bestuurlijk acties uit op de goederencorridors. Bijvoorbeeld een betere benutting en uitbreiding van ligplaatsen en onderzoek naar de modal shift van weg naar water. Een belangrijke ontwikkeling van groot belang voor onze maritieme sector. Van Sluis: “De toezegging om binnen de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) te werken aan een toekomstgericht rivierensysteem en te komen tot een meer integraal afgewogen aanpak voor waterveiligheid- en scheepvaartopgaven op de rivieren juichen wij dan ook toe.”

Lees verder op maritiemland.nl

Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Aanpassing Materieelprojectenoverzicht Defensie 2018

Sinds september 2007 wordt jaarlijks het MPO samengesteld om te voorzien in de behoefte van de Kamer aan meer strategische, beter samenhangende en minder technische en versnipperde informatie over materieelprojecten. In het regeerakkoord geeft het kabinet aan te zullen komen met voorstellen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensiematerieelbegroting te vergroten. Hieraan geeft Defensie invulling door het instellen van een Defensiematerieelbegrotingsfonds, waarin uitgaven aan de investeringen en de instandhouding daarvan worden opgenomen.

Vooruitlopend hierop is het MPO aangepast en geeft het met ingang van dit jaar de stand van zaken weer van de materieel-, vastgoed- en IT-projecten van meer dan € 25 miljoen, waarvoor in de komende vijftien jaar uitgaven zijn geraamd. Tevens is informatie opgenomen die tot voorheen onderdeel was van de voortgangsrapportage Helikopters en Vervanging Pantservoertuigen. In het MPO wordt onder meer uiteengezet hoe Defensie in staat is een bijdrage te leveren aan de inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 2018 en met welke andere in het MPO opgenomen projecten het project samenhangt.

Download Nieuwe MOP defensie 2018 en lees verder.

Tweede Kamer roept Defensie op tot maken van een plan voor energiereductie

Meerdere Kamerleden hebben een oproep gedaan aan Defensie om samen te werken in de ‘Gouden Driehoek’ (Defensie, Kennisinstituten en industrie) zodat zij elkaar ook optimaal kunnen versterken op het gebied van duurzaamheid. Dit is ook de strekking van een motie die is ingediend door Kamerlid Matthijs Sienot van D66 met brede steun vanuit CDA, VVD en Groen Links. In de motie wordt Defensie opgeroepen tot het maken van een plan voor energiereductie van de krijgsmacht. In dat plan wordt een essentiële rol weggelegd voor de spelers in de ‘Gouden Driehoek’. Bovendien zal het plan mogelijk al een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming en vlootvervanging van de Koninklijke Marine.

Maritieme sector dient voorstel in
Deze oproep sluit direct aan op een brief die begin augustus door de voorzitters van Nederland Maritiem Land (NML), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Netherlands Maritime Technology (NMT) aan de Staatsecretaris van Defensie is gestuurd met een voorstel om samen te werken aan de ontwikkeling van de duurzame technologieën voor de vlootvervanging. De Nederlandse maritieme sector, bestaande uit o.a. scheepswerven, toeleveranciers, reders en kennisinstituten, wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologieën op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Position paper
De aanbieding van de maritieme sector is ook beschreven in een position paper dat is ingediend door NMT voor het rondetafelgesprek dat plaatsvond op 5 september jl. Tijdens die hoorzitting spraken Kamerleden met deskundigen uit de sector over de initiatiefnota ‘Defensie Energiestrategie’ van D66 kamerlid Salima Belhaj. Het position paper van NMT verwijst eveneens naar het belang van samenwerking binnen de ‘Gouden Driehoek’ en bevat..

Lees verder en download het Position Paper op Maritiemland.nl

© 2019 Marinebouw.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑