Maritieme kennis en innovatie zijn essentieel voor de maatschappij, overheid en maritieme sector: verhogen van de scheepvaartveiligheid, schoon vervoer over het water, efficiënte havens en vaarwegen, verantwoord gebruik van de zee, een effectieve Koninklijke Marine en een innovatieve maakindustrie in Nederland. Die overtuiging sprak ook uit de rijksbrede Maritieme Strategie 2015-2025. Het Kabinet leek te beseffen dat deze kennis- en innovatieontwikkeling onder druk stond: “In dit verband zal tevens worden bezien in hoeverre versterking van het maritiem fundamenteel onderzoek via de topsector Water en het verhogen van de investeringen in maritiem toegepast onderzoek en de kennisinfrastructuur (zoals grote faciliteiten) noodzakelijk is.” De Kamerbreed aangenomen motie Jacobi/Çegerek riep het Kabinet op om dit niet alleen te bezien, maar om het daadwerkelijk te doen!

De Kabinetsreactie op deze motie is daarom uitermate teleurstellend. Lees hierover meer in het Position Paper MARIN